לייט

-01- טרוורטין לייט מכובס עובי 3 ס

-01- טרוורטין לייט מכובס עובי 3 ס"מ

-02- טרוורטין לייט מכובס עובי 3 ס

-02- טרוורטין לייט מכובס עובי 3 ס"מ

-03- טרוורטין לייט מכובס עובי 3 ס

-03- טרוורטין לייט מכובס עובי 3 ס"מ

-04- טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-04- טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-05- טרוורטין לייט מכובס 4 מידות +בזלת 20/20 מכובס

-05- טרוורטין לייט מכובס 4 מידות +בזלת 20/20 מכובס

-06- טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-06- טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-07- טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-07- טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-08-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-08-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-09-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-09-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-10-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-10-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-11-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-11-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-12-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-12-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-13-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-13-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-14-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-14-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-15-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-15-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-16-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-16-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-17-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-17-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-18-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-18-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס

-19-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס בשילוב עם אבן חירבה

-19-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס בשילוב עם אבן חירבה

-20-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס בשילוב עם מדרגת טרוורטין

-20-טרוורטין לייט 4 מידות מכובס בשילוב עם מדרגת טרוורטין